KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO), informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Primus Spółka Cywilna Hurtownia Zabawek Barbara Filek, Piotr Filek z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Rynek Wieluński 13.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@zabawkiprimus.pl oraz listownie na adres administratora, z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych".

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku:

a) z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B);

b) z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C);

c) z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do osiągnięcia celu ich gromadzenia, a następnie przez czas wynikający z przepisów prawa (materiały archiwalne).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być, stosownie do potrzeby, upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, hostingowych, księgowych, kurierskich czy kancelarie prawne.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeśli dane są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody), a także

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w  tym profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.