Regulamin sklepu internetowego www.zabawkiprimus.pl

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.zabawkiprimus.pl zwanego dalej SKLEPEM jest Primus Spółka Cywilna Hurtownia Zabawek Barbara Filek, Piotr Filek z siedzibą w Częstochowie, zwaną w dalszej części regulaminu spółką „Primus " NIP 573 28 77 685, REGON 366 64 88 90

2. Spółka "Primus" (sprzedawca zamówionych produktów) jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem

3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w SKLEPIE internetowym o adresie www.zabawkiprimus.pl. Wszystkie produkty oferowane w SKLEPIE INTERNETOWYM są najwyższej jakości i posiadają wszelkie wymagane w Polsce jak i w Unii Europejskiej atesty dopuszczające je do użytku.

4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.

5. Zamówień w SKLEPIE internetowym mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z podpisaniem deklaracji o pełnoletności. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia przez kuriera dokumentów potwierdzających wiek odbiorcy.

6. Pod pojęciem osoby pełnoletniej rozumie się osobę, która ukończyła 18 lat.

7. Poprzez złożenie zamówienia w SKLEPIE Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych spółki "Primus". Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez spółkę "Primus" w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci SKLEPU mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

II. Składanie zamówień. Potwierdzanie zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów na terenie Polski.

2. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Spółka "Primus" zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

4. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

5. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. Spółka "Primus" może jednak odmówić realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od dystrybutora.

6. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej SKLEPU oraz jego potwierdzenie w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.

7. Pracownik SKLEPU może kontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

8. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Spółka "Primus" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Spółka "Primus" niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

9. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Wskazane jest podanie numeru komórkowego, co ułatwia kontakt i umówienie z kurierem.

10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

11. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do dwóch dni roboczych od dnia jego przesłania do SKLEPU.

12. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w przeciągu 3 dni od jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.

13. Do momentu wysłania przesyłki Klient może w dowolnej chwili anulować zamówienie poprzez wysłanie listu elektronicznego z podaniem numeru zamówienia.

14. Zamówienia towaru o wartości poniżej 100 zł nie będą realizowane.

15. Sklep zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

III. Dostawa i formy płatności.

1. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.

2. Szczegółowe zasady dostawy Produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

3. Koszt dostawy będzie podany po przygotowaniu zamówienia. Podstawowa cena za karton do 30kg to około 22 zł.

4. Zamówione w ramach SKLEPU Produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę.

6. Zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest przelewem na konto bankowe przed wysyłką Produktu.

7. W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

8. Numer konta bankowego do dokonywania przelewów jest następujący:

mBank 26 1140 2004 0000 3302 7673 3473

9. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę.

IV. Reklamacje. Gwarancja jakości i satysfakcji z zakupu.

1. Spółka "Primus" uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do spółki "Primus".

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę protokołu reklamacyjnego.

5. Reklamacje składane są w siedzibie spółki "Primus", telefonicznie osobiście, lub mailem na adres: biuro@zabawkiprimus.pl (42-217 Częstochowa, ul. Rynek Wieluński 13, tel +48 881 536 523).

6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do spółki "Primus" na własny koszt. Spółka "Primus" nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

7. Klient może – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów – odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Klientowi Produktu.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.

10. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego lub przekazem na wskazany adres. Koszty dostawy i odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

V. Postanowienia końcowe.

1. Spółka "Primus"astrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

3. Ceny Produktów znajdujących się w SKLEPIE wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w SKLEPIE. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w SKLEPIE.

5. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy SKLEPU w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty email: biuro@zabawkiprimus.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).

6. Adres do korespondencji Sklepu: Primus S.C. 42-217 Częstochowa, ul. Rynek Wieluński 13.

7. Adres email: biuro@zabawkiprimus.pl